LMW

INFORMACJA DLA STUDENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

Student składa w wyznaczonym terminie komplet poniższych dokumentów (W PRZEŹROCZYSTEJ KOSZULCE BIUROWEJ) :

1.  Prace dyplomową (2 szt.)

 - w miękkiej papierowej oprawie,

 - trwale oprawioną (nie może być zbindowana),

 - wydrukowana OBUSTRONNIE i zgodnie z formatką: wzór pracy dyplomowej

 - prace dyplomowe nie mogą zawierać elementów metalowych i elementów z tworzyw sztucznych np:
          - plastikowej przeźroczystej folii z przodu pracy,
          - praca nie może być ściśnięta metalową ani plastikową listwą,
          - praca nie może być oprawiona plastikową okładką (tylko papierową).

- z wpiętą:          - stroną tytułową (zał. 1),

- stronę drugą pracy (zał. 2),

- rozgraniczeniem zakresu merytorycznego w przypadku prac współautorskich (zał. 10),

- zał. 1 i 2 (ew. 10) drukowane są na pojedynczych stronach i wpięte na początku pracy,
- streszczeniem w języku angielskim o objętości min. 2500 znaków ze spacjami.

 

- druga kopia pracy (do archiwum laboratorium) ma zawierać wklejoną z tyłu płytę CD z nagraną pracą dyplomową.

 

2. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (zał. 3).

 - na innych dokumentach nie może być późniejszej daty niż ta, która zostanie wpisana  na tym podaniu.

 - odpis dyplomu w języku obcym – na życzenie:

               - dodatkowa opłata 40 zł (całkowita opłata wynosi wtedy 100 zł)

               - dodatkowe zdjęcie (takie samo jak cztery pozostałe),


 - w pozycji "Instytut dyplomujący" wymagany jest podpis PROMOTORA.

 

3. Opinia promotora o pracy dyplomowej (zał. 4) oraz opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony (zał. 8 do pobrania z systemu ASAP).

 

4. Recenzja pracy dyplomowej (zał. 5).

 

5. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego (w przypadku skreślenia z listy studentów) - (zał. 11).


 Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. 6)

 

7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (zał. 7 do pobrania z systemu ASAP)

 

8. Zdjęcia do dyplomu 4 sztuki (4.5 x 6.5 cm)  - jednakowe (5 sztuk w przypadku odpisu w języku obcym).

 

9.  Legitymacja (nie dotyczy studentów pierwszego stopnia),

 

10. Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł lub 100 zł (dodatkowe 40 zł za odpis w j. obcym)
wpłaty dokonuje się na własne aktualne wirtualne konto. 

 

11. Ksero Dowodu Osobistego (oryginał do wglądu).

 

12. Niezbędne jest wypełnienie załączników od 1 do 8 (załączniki 7 i 8 drukowane są z systemu antyplagiatowego). Załącznik nr 9 wypełniany jest przez studenta, który posiada osiągnięcia naukowe,

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 12. Kwestionariusz cudzoziemca - absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK. Deklarację składają studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego od roku akademickiego 2018/2019.